Thông tin dự án
Học phần 3 - LẬP TRÌNH PYTHON & KHOA HỌC MÁY TÍNH
codekitten
Sản phẩm
Video sản phẩm
Slide sản phẩm
Giới thiệu sản phẩm

Áp dụng kiến thức về thư viện Tkinter: Button, Label, Entry, Frame, Option_Menu, grid, pack...

Áp dụng kiến thức về Class, Hàm và if-elif để làm ứng dụng

Người dùng nhập số tiền muốn quy đổi, sau đó chọn loại tiền tệ hiện có và loại tiền tệ muốn chuyển đổi qua

Sau đó người dùng ấn nút "Chuyển đổi " để đổi tiền

avatar
Ứng dụng đổi tiền
+0
0 bình luận
3904 đã xem
Bình luận
Các khoá học lập trình bạn muốn biết?
avatar
Tác giả
200
Thông tin

Dự án 4 sản phẩm

Giải thưởng 2

Yêu thích 652

Dự án cùng môn
Dự án cùng chủ đề