Thông tin dự án
Học phần 1 - LẬP TRÌNH PYTHON & KHOA HỌC MÁY TÍNH
codekitten
Sản phẩm
Giới thiệu sản phẩm
Sản phẩm làm một phần nhỏ hơn của một hệ thống trò chơi. Sử dụng module os để kiểm tra sự tồn tại của thư mục cần thiết cũng như clear màn hình console. Sử dụng module time kết hợp với os để lần lượt print, sleep và clear console. Sử dụng module random để khởi tạo bài toán.
Chức năng chính của chương trình là khởi tạo bài toán theo độ khó và lưu lại số lần giải đúng. Đầu tiên chương trình sẽ kiểm tra nếu fight.txt có tồn tại. Nếu có chương trình sẽ đọc số được ghi trong fight.txt. Số được ghi ở đây là số chuỗi người chơi đạt được trong lần chơi gần nhất, người chơi sẽ tiếp tục với chuỗi này. Nếu không có fight.txt, khởi tạo fight.txt và bắt đầu trò chơi mới. Qua mỗi lượt trả lời đúng, chuỗi sẽ được cộng 1 và con số ghi trong fight.txt cũng sẽ cộng 1. Nếu trả lời sai, xóa fight.txt
Cách chơi: Khi được chương trình hỏi độ khó, nhập số (số chữ số của hai số hạng trong biểu thức). Sau đó người chơi giải bài toàn được đưa ra. Nếu giải đúng chuỗi của người chơi sẽ được cộng 1, nếu giải sai người chơi sẽ mất chuỗi.


avatar
Fight or Rest
+512
0 bình luận
61 đã xem
0 Bình luận

Login to join the discussion

Các khoá học lập trình bạn muốn biết?
Thông tin

Dự án 3 sản phẩm

Yêu thích 512

Dự án cùng môn
Dự án cùng chủ đề