Thông tin dự án
Học phần 1 - LẬP TRÌNH PYTHON & KHOA HỌC MÁY TÍNH
codekitten
Sản phẩm
Giới thiệu sản phẩm

1. Phần mềm cho phép nhập số lượng học sinh, nhập thông tin tên và điểm các môn của học sinh.

2. Phần mềm tự tính điểm trung bình của học sinh và đưa ra kết quả học tập của học sinh.

avatar
Phần mềm xếp loại học sinh
+0
0 bình luận
398 đã xem
Chủ đề:
0 Bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận

Các khoá học lập trình bạn muốn biết?
Thông tin

Dự án 6 sản phẩm

Dự án cùng môn
Dự án cùng chủ đề