Thông tin dự án
Học phần 1 - LẬP TRÌNH PYTHON & KHOA HỌC MÁY TÍNH
codekitten
Video sản phẩm
Giới thiệu sản phẩm

Thuyết trình buổi 7 level 1 của học sinh Trí Minh - phần mềm xếp loại học sinh

avatar
Thuyết trình buổi 7 level 1 - phần mềm xếp loại học sinh
+0
0 bình luận
404 đã xem
Chủ đề:
0 Bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận

Các khoá học lập trình bạn muốn biết?
Thông tin

Dự án 4 sản phẩm

Dự án cùng môn
Dự án cùng chủ đề