• Hotline lãnh đạo: 0948 666 183

  • 024 7109 6668 (HN) | 028 710 99948 (HCM)

  • [email protected]

Giảng viên, hoạ sĩ
Phạm Út Quyên

Giảng viên, hoạ sĩ
Phạm Út Quyên

  • Cử nhân xuất sắc Đại học Mỹ thuật
  • 6 năm kinh nghiệm giảng dạy nghệ thuật Học bổng Eramus khóa học nghệ thuật ý niệm, nghệ thuật sắp đặt & video art trường Đại học Bremem

cộng tác GIẢNG dậy

Hãy tham gia vào đội ngũ giảng viên của TEKY để được tiếp cận những công nghệ mới, môi trường mới có thêm thu nhập ổn định