• Hotline lãnh đạo: 0948 666 183

  • 024 7109 6668 (HN) | 028 710 99948 (HCM)

  • [email protected]

Đội ngũ lãnh đạo

Những con người tâm huyết đưa giáo dục steam đến Việt Nam

Trưởng phòng đào tạo - TEKY Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Giám đốc điều hành

Giám đốc kinh doanh

Giám đốc Công nghệ

Giám đốc vận hành

Giám đốc Đào tạo

Trưởng phòng Quan hệ đối tác

Giám đốc kinh doanh - Teky Hồ Chí Minh

Giám đốc vận hành - Teky Hồ Chí Minh

Cố vấn cao cấp; Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ Nexttech