• Hotline lãnh đạo: 0948 666 183

  • 024 7109 6668 (HN) | 028 710 99948 (HCM)

  • [email protected]

Giám đốc vận hành
Nguyễn Minh Hiệu

Giám đốc vận hành
Nguyễn Minh Hiệu

  • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học Latrobe Melbourne, Úc
  • 3 năm kinh nghiệm Quản lý điều hành
  • Nhân sự xuất sắc điển hình tại VTC Intecom, Ngân hàng Cổ phần Quân đội