Học viên TEKY cũng có thể lập trình được game Flappy Bird! - Trung tâm sáng tạo công nghệ Teky

Học viên TEKY cũng có thể lập trình được game Flappy Bird!

Học viên TEKY cũng có thể lập trình được game Flappy Bird!

Trại hè công nghệ 2017 – Lập trình Flappy Bird

Sản phẩm là bản mô phỏng theo trò chơi Flappy Bird nổi tiếng của Nguyễn Hà Đông. Trò chơi được lập trình bằng ngôn ngữ lập trình Scratch bởi các bạn nhỏ tại Trại hè công nghệ 2017.