Ryan Galloway - Trung tâm sáng tạo công nghệ Teky

Ryan Galloway

image

Ryan Galloway

Cố vấn cấp cao
Đôi nét về Ryan Galloway

Cố vấn Chiến lược và Quan hệ Nhà đầu tư Thành viên Hội đồng Quản trị, Nafoods Group

Giám đốc chiến lược, iCare Benefits (Mobivi)

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh,

Trường Quản lý Toàn cầu Thunderbird

Tiến sĩ ngành Luật & Tài chính, Đại học Luật Case Western Reverve