Giới thiệu sản phẩm

  • Con đã được học và đã áp dụng các kiến thức về cấu trúc rẽ nhánh và câu lệnh điều kiện để phát triển phần mềm xếp loại học sinh. 
  • Bằng cách sử dụng câu lệnh if, if-else, và if-elif-else, con có thể kiểm tra điều kiện và thực hiện các hành động tương ứng để xác định và xếp loại học sinh dựa trên tiêu chí nào đó.
  • Con có thể sử dụng câu lệnh if để kiểm tra điểm trung bình của học sinh và xác định xếp loại như "Giỏi", "Khá", "Trung bình", hay "Yếu" dựa trên các ngưỡng điểm tương ứng. 
  • Các kiến thức về cấu trúc rẽ nhánh và câu lệnh điều kiện giúp con xây dựng logic linh hoạt để xếp loại học sinh trong phần mềm một cách tự động và chính xác.
Hình ảnh sản phẩm
Hãy bình luận để nhặt 100 thóc nhé
Nguyễn Nhật Nam

Trả lời 4d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nguyễn Lê Bảo Ngân

Giỏi quá!

Trả lời 5d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Lương Trác Hưng

giỏi lắm

Trả lời 10d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Lương Trác Hưng

giỏi lắm

Trả lời 10d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Lương Trác Hưng

giỏi lắm

Trả lời 10d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Xem thêm

Đăng nhập để tham gia bình luận

Thông tin tác giả

Địa vị cộng đồng: Nông dân

Sản phẩm liên quan

    Không có sản phẩm nào

Bạn muốn thử làm game không?