Giới thiệu sản phẩm

turtle crossing road:
import turtle
from player import Player
from turtle import Screen
import time

screen = Screen()
screen.title("Turtle crossy road")
screen.setup(width=600, height=500)
screen.bgcolor("white")
screen.tracer(0)


def create_color(r, g, b):
  return (r / 255, g / 255, b / 255)


thy = Player(create_color(242, 213, 213), (150, 0))
triet = Player(create_color(84, 82, 83), (-150, 0))

screen.onkeypress(thy.go_up, "Up")
screen.onkeypress(thy.go_down, "Down")
screen.onkeypress(triet.go_up, "w")
screen.onkeypress(triet.go_down, "s")
screen.listen()

counter = 0

square = turtle.Turtle()
square.shape("square")
square.color("black")
square.goto(-300, 0)
square.penup()

game_is_on = True
while game_is_on:
  time.sleep(0.1)
  screen.update()
  counter += 1
  square.forward(10)

screen.mainloop()
Hình ảnh sản phẩm
Hãy bình luận để nhặt 100 thóc nhé
Đào Huỳnh Đăng Khôi

i like it✨

Trả lời 60d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nguyễn Hồng Kông

như nào như nào👍👍👍

Trả lời 60d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Trần Ngọc Gia Hân

nổi lửa lên em ơi💕👌

Trả lời 60d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Thạch Kỳ An

Hay quá ❤

Trả lời 60d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nguyễn Lê Minh Khánh

🧎‍♀️This is dope!

Trả lời 60d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Xem thêm

Đăng nhập để tham gia bình luận

Thông tin tác giả

Địa vị cộng đồng: Nông dân

Sản phẩm cùng tác giả

Sản phẩm liên quan

    Không có sản phẩm nào

Bạn muốn thử làm game không?