Giới thiệu sản phẩm

from tkinter import *

window = Tk()

window.title("hello")
window.configure(background="white",height=720,width=1080)
#window.geometry('1080x720+-100+100')
label1 = Label(window, text="day la label 1 ", bd=10 , relief="solid", justify=CENTER)
label1.pack()

btn1 = Button(window, text="nhan vao toi")
btn1.place(x=550 , y=400)

label2 = Label(window, text="day la label 2 ", background="red",font="arial")
label2.pack()
window.mainloop()

Hình ảnh sản phẩm
Hãy bình luận để nhặt 100 thóc nhé

Đăng nhập để tham gia bình luận

Thông tin tác giả

Địa vị cộng đồng: Nông dân

Sản phẩm cùng tác giả

Sản phẩm liên quan

    Không có sản phẩm nào

Bạn muốn thử làm game không?