Giới thiệu sản phẩm

 
from tkinter import *
from tkinter import messagebox

window = Tk()
window.title('Instagram')
window.geometry('300x300+100+100')

def nofication_true():
    messagebox.showinfo('nofication','login succesful')

def nofication_false():
    messagebox.showwarning('nofication','login fail')

def check_login(user_input, pass_input):
    user = "user"
    passW = "123"

    if user_input == user and pass_input == passW:
        return True
    else :
        return False

def main():
    label = Label(window, text='Instagram',relief ='solid',
                 font=('Times New Roman',8,'bold'))
    label.pack()

    label_user = Label(window,text='user')
    label_user.pack()
    entry_pass = Entry(window,bd=5,)
    entry_pass.pack()
    label_pass = Label(window,text='pass')
    label_pass.pack()
    entry_user = Entry(window,bd=5,show='*')
    entry_user.pack()

    def handle_login(username,password):
        if check_login(username,password):
            nofication_true()
        else :
            nofication_false()

    btn = Button(window,text="login",relief ='solid',
                 font=('Times New Roman',8,'bold')
                       ,width=5,height=1,fg='blue',bg='white',
                       command=lambda: handle_login(entry_user.get(),entry_pass.get()))
    btn.pack()

    window.mainloop()

main() 
Hình ảnh sản phẩm
Hãy bình luận để nhặt 100 thóc nhé

Đăng nhập để tham gia bình luận

Thông tin tác giả

Địa vị cộng đồng: Nông dân

Sản phẩm cùng tác giả

Sản phẩm liên quan

    Không có sản phẩm nào

Bạn muốn thử làm game không?