Trần Minh Đức
Nông dân
36 Dự án
43 Bài đăng
0 Khóa học

Giới thiệu bản thân

Thông tin cá nhân

  • Bạn có 448,700 thóc

Giải thưởng

    Chưa có giải thưởng

Thông tin Học tập

  • Học sinh chưa tham gia khóa học tại TEKY

Kỹ năng công nghệ

    Học sinh chưa hoàn thành kỹ năng Công nghệ nào trong chương trình học tại TEKY

Thành tích đạt được

  • Học sinh chưa hoành thành chương trình học nào tại TEKY

project
project
project
project
project